Kategorije

Zaštita osobnih podataka

Ljekarna Barišić obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ljekarna Barišić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Ljekarna Barišić poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu Vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Podaci o korisnicima dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na našim Internetskim stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Ljekarna Barišić provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše Internetske stranice, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pravila privatnosti na webu

Ljekarna Barišić priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice prikupe.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, broj telefona) ili korištenjem Internet stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Kolačići

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.

Internet stranice Društva prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

 

1. Uvod

Ljekarna Barišić sa sjedištem u Kutini, Kolodvorska 5, OIB: 46867406091 (nadalje u tekstu: Ljekarna Barišić) u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

 

Svrha ove politike je osigurati da Ljekarna Barišić u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

 

Svi zaposlenici Ljekarni Barišić su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

 

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži Ljekarna Barišić u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt.

 

Ova politika ja izrađena s ciljem da se spriječi nastanak potencijalne štete Ljekarni Barišić i njegovim zaposlenicima te ispitanicima i da osigura kako je obrada osobnih podataka od strane Ljekarna Barišić u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

2. Definicija i primjena

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

 

Ljekarna Barišić osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga Ljekarna Barišić ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s Ljekarnama Barišić (partneri i ispitanici). S tim osobnim informacijama Ljekarna Barišić postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu.

 

U trenutku dostavljanja podataka partnera Ljekarni Barišić, partner pristaje da Ljekarna Barišić obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka partnera je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

 

Ljekarna Barišić osobne podatke ispitanika prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima, Direktivom 95/46/EC i Općom uredbom i zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.).

 

Prikupljene podatke Ljekarna Barišić čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Ljekarna Barišić prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole partnera, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je partner sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

 

Partner, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Ljekarna Barišić, ima sljedeća prava:

 

Prava partnera:

Objašnjenje

 

 

Pravo na informiranost

Partner ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

 

 

 

Pravo pristupa

Partner ima pravo od Ljekarna Barišić dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:

- svrsi obrade,

- kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;

- primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;

- ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;

- da od Ljekarna Barišić zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Partnera ili prava na prigovor na takvu obradu;

- pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

- ako se osobni podaci ne prikupljaju od Partnera, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

- postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.

 

Pravo na ispravak

Partner ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Ljekarna Barišić ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Partner ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

 

 

Pravo na brisanje / pravo na zaborav

Partner ima pravo da Ljekarna Barišić bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako partner povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako partner uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Ljekarna Barišić, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Ljekarna Barišić ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Ljekarna Barišić, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Partner ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Ljekarna Barišić odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Ljekarna Barišić ili treće strane. Ljekarna Barišić više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Ljekarna Barišić dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode partnera ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, partner u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka

Partner ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Ljekarnama Barišić u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Ljekarna Barišić, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Partner ima pravo na izravni prijenos od Ljekarna Barišić drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje

Partner ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Ljekarna Barišić, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Ljekarna Barišić ili temeljena na izričitoj privoli partnera.

 

Pravo na povlačenje privole

Privola partnera je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na partnera. Partner ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

 

Pravo na ograničavanje obrade

Partner ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da Ljekarna Barišić točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Ljekarna Barišić više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Ljekarna Barišić za obradu njegove razloge iz prigovora.

 

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka Ljekarna Barišić, elektroničkom poštom korištenjem svoje e-mail adrese koju su dali Ljekarnama Barišić ili zemaljskom poštom na adresu: Kutina, Kolodvorska 5, 44320 Kutina ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Ljekarna Barišić, uz prethodnu najavu na broj telefona +385 44 681-822 uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

 

3. Voditelj obrade osobnih podataka:

Voditelj obrade podataka: Zdravstvena ustanova Ljekarna Barišić, Kolodvorska 5, 44320 Kutina.

Ljekarna Barišić je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

Pisanim putem na adresu:
Ljekarna Barišić, Kolodvorska 5, 44320 Kutina, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mailom na adresu: zastitapodataka@ljekarna.hr

Telefon: +385 44 681 822

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

 

4. Načela zaštite osobnih podataka:

Ljekarna Barišić smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Ljekarna Barišić u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.

 

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

 • moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da ne se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;
 • prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;
 • obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
 • ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;
 • moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:
 •  moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;
 • ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

 

5. Aktivnosti Ljekarne Barišić u vezi obrade podataka

 

Ljekarna Barišić poduzima sljedeće:

 • u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
 • ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;
 • prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
 • dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
 • vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;
 • osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;
 • poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
 • osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;
 • tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem;
 • utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.

 

Ljekarna Barišić na svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica Ljekarne Barišić sa društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama Ljekarne Barišić ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici Ljekarne Barišić. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije Ljekarne Barišić (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.

 

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Ljekarna Barišić bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je Ljekarna Barišić poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti odnosno ako je poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju će Ljekarna Barišić primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

 

6. Pregled i provjera:

Ljekarna Barišić ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

 

U Kutini 14.5.2018.